Burgerlijk Wetboek

Foutmelding

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /data/sites/web/benoitwolputbe/subsites/syndixaanzee.be/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /data/sites/web/benoitwolputbe/subsites/syndixaanzee.be/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /data/sites/web/benoitwolputbe/subsites/syndixaanzee.be/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (regel 2 van /data/sites/web/benoitwolputbe/subsites/syndixaanzee.be/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).

1. De Algemene Vergadering bijeenroepen conform de wettelijke bepalingen.

2. De beslissingen van de Algemene Vergadering notuleren in het daartoe bestemd register.

3. De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren en laten uitvoeren.

4. Bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen.

5. Het vermogen van de Vereniging van Mede-eigenaars beheren. Daartoe zal de syndicus jaarlijks een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik opmaken, welke het volgende omvat:

i.een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel

ii.een tabel voor de verdeling van de kosten tussen de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten

iii.een vermogensstaat van de Vereniging van Mede-eigenaars. Dit vermogen dient in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal.

6. De Vereniging van Mede-eigenaars vertegenwoordigen zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken.

7. In geval van een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel, de inlichtingen zoals bepaald in artikel 577-11, §§ 1 en 2 BW verstrekken aan de notaris, éénieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of aan de overdrager.

8. Aan elke persoon, die het gebouw krachtens een persoonlijk of zakelijk statuut bewoont, doch in de Algemene Vergadering geen stemrecht heeft, de datum meedelen van de vergaderingen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemene delen  te laten geworden.

9. Het overdragen van het volledige dossier van beheer aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste Algemene Vergadering, binnen een termijn van 30 dagen na de beëindiging van het mandaat.

10. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering die de uitoefening van zijn taak als syndicus dekt.

11. Ervoor zorgen dat de mede-eigenaars inzage kunnen nemen in alle niet private documenten en gegevens over de mede-eigendom.

12. Het bewaren van het post-interventiedossier indien dit aanwezig is.

13. Het voorleggen van meerdere kostenramingen op grond van een vooraf opgemaakt bestek voor wat betreft de opdrachten en contracten waarbij mededinging verplicht is.

14. Het voorleggen van een jaarlijks evaluatierapport m.b.t. de geregeld verrichte leveringen aan de gewone Algemene Vergadering.

15. Het voorleggen aan de Algemene Vergadering van mogelijke belangenvermenging tussen de Vereniging van Mede-eigendom en de syndicus zelf of de in de wet bepaalde (rechts)personen,  vooraleer een overeenkomst wordt afgesloten tussen de betrokken partijen.

16. Het bijhouden van de persoonsgegevens (naam, adres, de gedeelten en de referenties van de kavels) van wie gerechtigd is deel te nemen aan de Algemene Vergadering en het overmaken van deze informatie aan de mede-eigenaar of notaris zoals bepaald in art. 577 – 8 § 4, 16° BW.

17. Het voeren van de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningstelsel.

18. Het opmaken van een begrotingsraming voor zowel de lopende uitgaven als de buitengewone te verwachten kosten. Deze begrotingen dienen jaarlijks te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

19. Het bijwerken van het reglement van orde telkens de Algemene Vergadering hiertoe besluit.

20. Het verrichten van de kennisgevingen bepaald in art. 577-10 § 4, 1° en 2° BW (tegenwerpelijkheid aan eenieder die houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed).